Všeobecná pravidla a podmínky

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o nájmu dopravního prostředku

 

1. Předmět smlouvy

Společnost Czech Rent a Car s.r.o., IČ 25110799, se sídlem Praha, Táboritská 23 (dále jen „pronajímatel“) přenechává nájemci, který je určen smlouvou o nájmu dopravního prostředku (dále jen „smlouva“), dopravní prostředek (dále též „vozidlo“) určený smlouvou k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje uhradit za užívání tohoto vozidla nájemné, a to ve výši a za podmínek uvedených ve smlouvě. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o nájmu dopravního prostředku blíže upravují některá ustanovení smlouvy uvedené na přední straně této smlouvy.

2. Podmínky platby

Je-li nájem sjednán na dobu delší než jeden měsíc, provádí nájemce úhradu smluveného nájemného měsíčně a to vždy do 20. dne v měsíci za předchozí kalendářní měsíc. Na každou platbu pronajímatel vystaví daňový doklad. Ceny služeb jsou uvedeny v EUR nebo v Kč. Převod EUR na Kč se provádí týdenním fixním kurzem platným v den vystavení daňového dokladu, popř. v den ukončení nájmu. Týdenní fixní kurz je vždy vyobrazen v provozovnách pronajímatele. Je-li nájemce s úhradou nájmu nebo kterékoliv splátky nájmu v prodlení, je povinen pronajímateli zaplatit kromě dlužné částky i úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Doba trvání nájmu, předání a vrácení vozidla

Smlouvu lze prodloužit pouze před uplynutím doby, a to písemným dodatkem. V tomto případě zůstanou nájemci zachovány podmínky a rozsah krytí LDW, SLDW a pojištění PAI, SPAI (viz. dále bod 5), pokud tyto byly sjednány při uzavření smlouvy. Nedojde-li k prodloužení smlouvy ve výše uvedeném smyslu, je vrácení vozidla nájemcem později, než v době dohodnuté ve smlouvě, považováno za podstatné porušení smlouvy a bude mít jako neoprávněné užívání cizí věci za následek trestně právní postih. Nájemce je rovněž v takovém případě povinen za období, přesahující sjednanou dobu trvání nájmu, pronajímateli uhradit mimo nájemného i smluvní pokutu ve výši dvojnásobku původního nájemného včetně všech souvisejících poplatků. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, ztrácí nájemce dnem, kdy měl dle smlouvy vrátit vozidlo pronajímateli, nárok na omezení své odpovědnosti na základě sjednaných podmínek o rozsahu krytí LDW, SLDW, PAI a SPAI (viz. dále bod 5). Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu a to na místě a v době sjednané na základě smlouvy. Veškeré zjištěné vady, připomínky a stížnosti vztahující se k pronajatému vozidlu, musí nájemce uplatnit při převzetí vozidla formou záznamu ve smlouvě. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně veškerého příslušenství a dokumentů na místě a v době sjednané na základě smlouvy. Nájemce je povinen vrátit vozidlo s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ve stavu, v jakém jej převzal. Vozidlo, včetně dokladů a klíčů, musí převzít pronajímatelem určený pracovník. Speciální režim je na pobočce Praha letiště Ruzyně, kde jsou vozidla přebírána určeným pracovníkem ČSL na stanovišti CHECK IN pro autopůjčovny v prostoru areálu Parkingu C. O převzetí je vždy sepsán předávací protokol. Pokud vozidlo neprojde tímto stanovištěm a není sepsán předávací protokol podepsaný určeným pracovníkem ČSL, pronajímatel nepovažuje vozidlo za vrácené se všemi případnými důsledky (nájemné se účtuje dále, všechny případné následně zjištěné škody na vozidle budou účtovány nájemci apod.). V případě odevzdání vozidla v hotelové recepci je nájemce povinen o tomto písemně včas informovat pronajímatele. V opačném případě je nájemce povinen uhradit penalizační poplatek ve výši nájemného, včetně všech dalších poplatků až do doby, kdy se pronajímatel o odevzdání předmětného vozidla dozví. Dojde-li ke ztrátě nebo poškození vozidla, je nájemce povinen hradit sjednané nájemné až do doby, kdy bude pronajímateli ztráta vozidla, popřípadě jeho poškození, nahlášena nebo se pronajímatel o těchto skutečnostech jinak dozví. Vozidlo je nájemci předáno vždy s plnou nádrží a stejně tak je nájemce povinen jej vrátit. V případě nedotankovaného vozidla je nájemce povinen uhradit pronajímateli 2,- EUR bez DPH za jeden litr PHM.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

Nájemce je povinen užívat vozidlo pouze za účelem, pro který je určeno, jinak obvyklým způsobem. Nájemce je dále povinen dodržovat pravidelné servisní prohlídky stanovené výrobcem vozidla podle počtu najetých kilometru, udržovat správné množství mazadel a provozních kapalin vč. tlaku v pneu (o všech těchto skutečnostech byl nájemce řádně poučen před podpisem smlouvy), po ujetí 1000 kilometrů vždy nahlásit pronajímateli tuto skutečnost, dodržovat všechny dopravní, celní a jiné platné právní předpisy ČR a EU a zabránit vzniku škody. Nájemce nesmí bez písemného souhlasu pronajímatele přenechat užívání najatého dopravního prostředku jiným osobám než uvedeným ve smlouvě. Nájemce se nesmí s předmětným vozidlem účastnit závodů, soutěží či používat vozidlo za úplatu k transportu zboží či osob. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti krádeži, poškození nebo zásahu třetích osob. Zejména nesmí nájemce zanechat v zaparkovaném vozidle klíče a dokumenty a vždy je povinen parkující vozidlo řádně uzamknout. V případě, že vozidlo má mechanický zabezpečovací systém, je nájemce povinen jej vždy použít. Nájemce nesmí řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků snižujících schopnost řídit motorové vozidlo. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu výskyt všech závad, které na vozidle během užívání nastanou a vyžadují opravu. Nesplnění této povinnosti zakládá odpovědnost nájemce za škodu, která v důsledku neodstranění závady vznikla. Nájemce nese náklady na opravu v důsledku nesprávného užívání vozidla. Porušením některé shora uvedených povinností je podstatným porušením smlouvy.

Jízda do Rumunska, Bulharska, Turecka, do nástupnických zemí bývalého SSSR a Jugoslávie (s výjimkou Slovinska a Chorvatska) není dovolena. V případě cesty do Chorvatska je povinností nájemce/řidiče oznámit tuto skutečnost pronajímateli a zakoupit si dvojité pojištění LDW. Pro cestu do Chorvatska není možné využít pojištění SUPER LDW, ani jej kumulovat s dvojitým LDW.

5. Odpovědnost za škodu a pojištění

Pronajímatel prohlašuje, že uzavřel pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. Nájemce odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za škodu vzniklou na vozidle v době od předání vozidla nájemci do jeho převzetí pronajímatelem. Odpovědnost nájemce za škodu na vozidle může být ve smlouvě omezena v případě, že nájemce smlouvou přijme podmínky LDW a SLDW a uhradí poplatek za tato finanční krytí. Pro účely smlouvy se LDW rozumí: omezení odpovědnosti za škodu způsobenou poškozením vozidla, popřípadě jeho části do výše 700 EUR (dle kategorie vozu). Odcizení částí vozidla a poškození pneumatik není předmětem tohoto krytí. Pro účely smlouvy se SLDW rozumí: zbavení odpovědnosti za škodu způsobenou poškozením vozidla při dodržení podmínek stanovených v bodech 4 a 6. Z titulu finančního krytí LDW a SLDW však nelze omezit odpovědnost nájemce pro případ, kdy k poškození, dopravní nehodě či odcizení vozidla dojde v důsledku porušení povinnosti dle smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, a to nezávisle na zavinění nájemce. V případě poškození vozidla v rámci dvou nebo více škodních událostí, se tato poškození posuzují z hlediska odpovědnosti nájemce každá zvlášť. Přijme-li nájemce smlouvou pojištění osob (PAI a SPAI), poskytne pronajímatel úrazové pojištění nájemci a všem osobám, cestujícím ve vozidle, za úplatu a v rozsahu podmínek, stanovených příslušnou pojišťovnou. Pokuty za dopravní přestupky způsobené vozidlem v době trvání smlouvy a dále škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí, patřících do vybavení vozidla, hradí vždy nájemce. Za ztrátu dokladů nebo klíčů od vozu je účtován poplatek ve výši 4.200,- Kč bez DPH. Za doplnění nádrže špatným typem PHM hradí nájemce částku ve výši 11.200,- Kč bez DPH a částku za dotankování nádrže podle typu vozidla.

6. Postup v případě vzniku škodní události

V případě vzniku dopravní nehody, odcizení, poškození, nebo poškození i jen části vozidla a dále v případě, kdy došlo v důsledku dopravní nehody k poranění nebo usmrcení osoby, je nájemce vždy povinen přivolat policii bez ohledu na výši vzniklé škody. Pokud toto neučiní, odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu. Nájemce je povinen vyplnit záznam o dopravní nehodě, kdy tento tiskopis je součástí dokumentace k vozidlu. Potvrzení o účasti na nehodě, nebo vzniku jiné škody dalším stranám, je nájemce povinen neprodleně předat pronajímateli, nejpozději do 24 hodin od vzniku škody. V případě vzniku škody odcizením vozidla je nájemce povinen ihned odevzdat pronajímateli doklady a klíče od vozidla. Pokud tak neučiní, odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za vzniklou škodu. Nájemce je povinen poskytovat policii, pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti součinnost při vyšetřování nehody a v rámci likvidace škodní události, popř. i v rámci soudního řízení.

7. Zánik nájemního vztahu

Nájemní vztah zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Pronajímatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy v případě, že nájemce užívá dopravní prostředek v rozporu se smlouvou, či způsobem, kterým vznikla pronajímateli škoda, nebo hrozba škody značného rozsahu, a dále v případě, že nájemce nehradí fakturované platby či porušuje-li povinnosti dle smlouvy.

8. Ostatní smluvní ujednání

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Veškeré změny a doplnění smlouvy lze činit pouze písemnou formou. Nájemce souhlasí s tím, že údaje z této smlouvy včetně jeho osobních údajů budou pronajímatelem zpracovány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Smlouva je vyhotovena v českém a anglickém jazyce a v případě vzájemných rozporů bude postupováno podle české verze. Pro případ soudního sporu se strany dohodly, že věcně a místně příslušnými jsou soudy v České republice. Smlouva se řídí českým právem.